Statutul Partidului Verde

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SCOPUL


Art.1 Denumirea și însemnele

(1) Partidul Verde, înregistrat în Registrul Partidelor Politice al Tribunalului Bucuresti la pozitia 38, este un partid politic care are drept scop principal formarea cadrului necesar unirii tuturor curentelor progresiste din ţară (mişcări, partide, alianţe, societăţi şi asociaţii), pentru a oferi societăţii o alternativă de guvernare pentru dezvoltare şi progres. Partidul Verde militează pentru o democraţie funcţională şi matură şi pentru o administrare sustenabilă a ţării. Partidul Verde apără independenţa şi unitatea statului, integritatea teritorială, ordinea de drept şi principiile democraţiei constituţionale.

(2) Numele partidului este Partidul Verde, prescurtat PV şi semnul electoral Floarea – Soarelui cu o corolă de 7 stele în 5 colţuri; sub floarea-soarelui scrie Verzii. Floarea-soarelui (vezi desenele) este reprezentată de un capitul care, în alb-negru, prezintă petalele albe, centrul său (staminele) este negru, iar deasupra are o corolă de 7 stele cu 5 colţuri. În color petalele sunt galbene mărginite cu verde iar centrul maro… Verzii, în varianta alb-negru se scrie cu litere pline, în varianta color cu verde. Stelele sunt semi-haşurate în varianta alb-negru şi galbene în varianta color.

Reprezentarea grafică, alb-negru şi color, a semnului permanent este parte integrantă a prezentului Statut (Anexa 1).

Semnul permanent al partidului este inscripţionat pe toate însemnele şi documentele oficiale, precum şi pe materiale de promovare ale PV, în aranjamentele grafice aprobate de conducerea partidului.

Semnul electoral al partidului este, de regulă, semnul permanent.

Schimbarea sau modificarea semnului electoral se realizează în conformitate cu prevederile statutare şi dispoziţiile legale.

Drapelul partidului este verde şi are inscripţionat în centru semnul permanent.

Imnul Partidului Verde se aprobă de către Biroul Executiv Central.

Art. 2 Sediul

Sediul central al partidului este in București, str. Elocintei, nr. 40, sector 1.Sediul central al partidului poate fi schimbat de către Biroul Permanent al PV.

Art. 3 Cadrul legal

(1)Partidul Verde este persoana juridică de drept public asociaţie cu caracter politic, care contribuie la exercitarea voinţei politice a cetăţenilor, îndeplinind o misiune publică garantată de Constituţie și își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul național, în conformitate cu legile romane si cu prevederile acestui statut.

Partidul Verde este un partid modern şi progresist, un partid naţional cu vocaţie europeană, membru al Partidului Verde European (Verzii Europeni).

Partidul Verde este un partid deschis care se adresează, prin întreaga sa activitate politică, tuturor categoriilor socialei.

Partidul Verde promovează competiţia internă în structurile de partid, ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi în Parlament, și propune acei membri care au demonstrat o pregătire profesională necontestată, îndeplinesc criteriile de selecţie statutare şi respectă normele stabilite prin decizii sau hotărâri ale organelor de conducere ale PV.

(2) Partidul Verde urmărește exclusiv obiective politice.

(3) Partidul Verde este reprezentat în raporturile cu autoritățile publice și cu terții de către Președinte, Președintele Executiv, Prim – vicepreședinte, Secretar general sau de către Biroul Executiv Central.

Art. 4 Principiile si obiectivele partidului

Partidul Verde prin acţiunile sale sau prin platforma – program îşi propune drept obiective prioritare următoarele:

a. apărarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale;

b. promovarea şi apărarea democraţiei, a pluralismului politic şi a statului de drept;
c. promovarea principiilor doctrinare ale verzilor europeni şi transpunerea lor în decizii şi politici publice;

d. responsabilitatea faţă de mediu şi apărarea dreptului la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic;

e. promovarea tehnologiilor verzi, non-poluante şi a surselor regenerabile de energie;
f. sprijinirea dezvoltării durabile;

g. promovarea dreptăţii sociale şi a dreptăţii faţă de generaţiile viitoare;

h. promovarea principiului oportunităților egale pentru toți, a protecției sociale, a incluziunii sociale a grupurilor dezavantajate și egalitatea de șanse între femei și bărbați;
i. apărarea valorilor societăţii deschise prin asigurarea unui cadru social de diversitate şi nediscriminare, prin discriminare înţelegând orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe baza de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

j. promovarea unei educaţii moderne şi performante şi a unor instituţii de învăţământ care să mizeze pe programe şi metode de predare pe baze raționale și științifice şi care să stimuleze creativitatea şi potenţialul copiilor şi tinerilor, promovarea culturii, a ştiinţei, a inovării şi cercetării ştiinţifice;

k. îmbunătăţirea serviciilor publice;

l. promovarea conştiinţei civice, a activismului, a implicării şi responsabilizării grupurilor sociale pentru un viitor mai bun în România şi în Uniunea Europeană;

m. promovarea unei economii de piață libere sustenabile, echitabile și incluzive;
n. stimularea liberei inițiative și a antreprenoriatului;

o. sprijinirea sectorului agricol şi a fermierilor și promovarea agriculturii ecologice;
p. funcţionarea democratică a instituţiilor;

q. promovarea unui climat de integritate în administrația publică locală și centrală;
r. respectarea şi apărarea drepturilor minorităţilor, inclusiv dreptul la identitate culturală, lingvistică, religioasă şi etnică al cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale;

s. promovarea libertăţii de gândire, de conştiinţă şi de religie, a toleranţei religioase şi a separării dintre biserică şi stat, ca garanţie a acestor libertăţi

t. promovarea democrației și a drepturilor fundamentale la nivel internațional și a mijloacelor pașnice de rezolvare a conflictelor;

u. promovarea protecției animalelor și combaterea cruzimii față de acestea.

v. garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor individului în spaţiul virtual.

Partidul Verde va urmări împlinirea obiectivelor sale politice inclusiv prin organizarea unor activităţi care promovează valorile, principiile și politicile menționate anterior precum:

a. acţiuni şi luări de poziţie politice;

b. elaborarea de politici publice şi proiecte de lege;

c. implementarea prin acţiunile partidului şi ale aleşilor săi din administraţia publică locală şi centrală a principiilor şi valorilor asumate;

d. acțiuni de promovare, simpozioane, conferințe si dezbateri politice;

e. consultări publice, cercetări, studii și rapoarte privind aspecte social-politice, care privesc situaţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale, problemele de mediu sau funcţionarea instituţiilor democratice;

f. acțiuni educative în materie politică precum sesiuni de instruire, tabere și şcoli de vară;
g. campanii publice, inclusiv în mediul on-line, pentru promovarea unor cauze punctuale sau a valorilor partidului.

h. susţine restructurarea şi modernizarea economiei naţionale pentru realizarea unei economii circulare;

CAPITOLUL II

MEMBRI, DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

Art. 5 Membrii Partidului Verde

(1) Membrii fondatori

Persoanele care şi-au exprimat adeziunea prin cererea scrisă depusă, în condiţiile legii, pentru înscrierea partidului la Tribunalul Bucureşti, au calitatea de membri fondatori. Sunt considerați președinți fondatori acei membrii fondatori care sunt recunoscuți de către congresul național.

(2) Membrii de onoare

Membri de onoare pot fi personalităţi din ţară sau străinătate – inclusiv cetăţeni din afara spațiului Uniunii Europene – care s-au remarcat prin sprijinirea activităţii Partidului Verde. Membrii de onoare PV care s-au remarcat in activitatea politica pot fi distinși cu următoarele titluri onorifice:
a. Președinte de onoare al Partidului Verde;

b. Președinte de onoare al filialei județene sau de sector;

Calitatea de membru de onoare se acordă de către Consiliul National, la propunerea Biroului Permanent.

În cazul aducerii de prejudicii partidului, titlurile onorifice se pot retrage, de către forurile care le-au acordat.

Președinții fondatori si președinții de onoare nu au atribuții executive.

(3) Membrii

Poate fi membru al Partidului Verde, pe baza liberei adeziuni, orice cetăţean din spațiul Uniunii Europene, care are drept de vot, fără deosebire de rasă, naţionalitate, etnie, religie, sex, avere sau origine socială şi care îndeplineşte următoarele condiţii:

a)a împlinit vârsta de 18 ani;

b)are o conduită profesională, morală şi politică corespunzătoare intereselor ţării şi ale partidului;

b) adera la principiile, doctrina și Programul Politic al partidului;

c) se angajează sa respecte Statutul și disciplina partidului;

d) nu se găsește într-una din situațiile de interdicție prevăzute de lege.

(4) Nu pot deveni membri ai Partidului Verde :

a).persoanele lipsite de drepturi electorale,

b).persoanele cărora le este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti sau, prin Constituţie sau lege, le este interzisă asocierea politică;

c).persoanele care au suferit condamnări pentru trădarea intereselor ţării, pentru infracţiuni săvârşite cu violenţă sau pentru alte fapte antisociale grave;

persoanele compromise moral şi politic;

d).persoanele care promovează violenţa, ideologia fascistă, anarhismul, rasismul, şovinismul, separatismul etnic sau teritorial şi orice alte idei ori acţiuni extremiste sau contrare intereselor naţionale, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

e). persoanele care promovează sexismul, rasismul, xenofobia, autoritarismul, fundamentalismul religios, homofobia, violența și orice alte idei și acțiuni contrare drepturilor, libertăților și demnității umane;

f). persoanele cărora le-au fost retrase drepturile electorale prin decizii definitive şi irevocabile ale instanţelor judecătoreşti;

g) persoanele care au primit condamnări penale pentru infracţiuni deliberate comise cu violenţă sau pentru fapte de corupţie;

h) persoane despre care exista date concludente că au contribuit activ la acțiunile represive ale regimului comunist din Romania.

Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot deveni membri ai PV şi pot constitui grupe sau organizaţii de partid, cu respectarea legislaţiei statului pe teritoriul căruia se află.

Pot deveni membri ai PV, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cetăţenii Uniunii Europene care nu deţin cetăţenie română, dar au domiciliul în România.

Solicitarea dobândirii calităţii de membru al PV se poate adresa şi on-line, prin completarea Fişei de înscriere în format electronic de pe web site-ul oficial al PV.

Solicitarea on-line se transmite, de regulă, de către cetăţenii români care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate sau de către persoanele cu posibilităţi limitate de deplasare la sediul organizaţiei.

Secretarul executiv al organizaţiei locale a PV are obligaţia de a contacta solicitantul, în termen de cel mult 7 zile de la data primirii aplicaţiei on-line, pentru demararea procedurilor de înscriere în partid, în conformitate cu prevederile prezentului Statut.

Atestarea apartenenţei la Partidul Verde se face în baza cardului de membru eliberat pentru fiecare persoană care a dobândit calitatea de membru şi a fost înregistrată în evidenţa membrilor de partid.

Membrii de partid sunt înscrişi în Registrul de Evidenţă a membrilor Partidului Verde de la nivelul fiecărei organizaţii locale a partidului, acesta putând fi realizat atât în format scriptic, cât şi electronic, în conformitate cu Normele Metodologice stabilite de către Secretariatul General al PV.

La nivel judeţean şi de sector se organizează şi funcţionează Registrul Judeţean/de sector de Evidenţă a membrilor PV, bază de date realizată în format electronic, care cuprinde toţi membrii de partid din organizaţia judeţeană/de sector şi principalele date de identificare ale acestora. Evidenţa membrilor de partid şi centralizarea datelor în cadrul Registrului Judeţean/de sector de Evidenţă a membrilor PV se realizează de către secretarul executiv al organizaţiei judeţene/de sector a PV, în conformitate cu Normele Metodologice stabilite de către Secretariatul General al PV.

La nivel central, se organizează şi funcţionează Registrul Naţional de Evidenţă a membrilor PV, bază de date realizată în format electronic, care cuprinde toţi membrii partidului şi principalele date de identificare ale acestora. Evidenţa membrilor de partid şi centralizarea datelor în cadrul Registrului Naţional de Evidenţă a membrilor de partid se realizează de către Secretariatul General al PV.

Organizațiile PV de la toate nivelurile își vor actualiza anual membrii de partid în Registrul Național de Evidență a membrilor PV și obligatoriu în fiecare an pre-electoral.

La schimbarea domiciliului sau a reşedinţei într-o altă localitate sau sector, după caz, membrii PV vor informa conducerea organizaţiei locale din care fac parte, în vederea întocmirii documentelor de transfer către organizaţia locală a PV constituită în unitatea administrativ-teritorială în care îşi au noul domiciliu, respectiv reşedinţa.

Transferul către o altă organizaţie locală a PV poate fi solicitat şi din alt motiv decât cel prevăzut la alin. (1), în situaţii bine întemeiate. Cererea de transfer este supusă aprobării atât Biroului organizaţiei locale din care face parte membrul de partid, cât şi Biroului organizaţiei locale la care membrul solicită să fie transferat, cu aprobarea celor două organizaţii judeţene sau cu aprobarea organizaţiilor de sector ale municipiului Bucureşti, după caz.

În conformitate cu prevederile legale, dobândirea sau pierderea calităţii de membru al PV nu creează privilegii sau restrângeri în exercitarea drepturilor cetăţeneşti.

Art. 6 Înscrierea in partid

(1) Calitatea de membru al Partidului Verde se dobândește în baza unei cereri de înscriere depuse la o organizație comunală, orășenească sau municipală ori la Secretariatul general al partidului, indiferent unde persoana are domiciliul sau reședința, ori își desfășoară activitatea profesionala sau de studiu.

(2) Persoanele care aplică pentru statutul de membru trec printr-o perioada de voluntariat de trei luni. Acceptarea în regim de urgență a cererii de membru se poate decide dacă solicitantul depune trei scrisori de recomandare din partea unor membri.

(3) Aprobarea sau respingerea cererii se comunică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și este de competența Biroului executiv al organizației locale sau a conducerii centrale a partidului (a Preşedintelui sau a Biroului Executiv Central), în funcţie de organizaţia unde este depusă cererea, locală sau centrală.

(4) Partidul poate solicita persoanelor care depun cereri de adeziune informaţii cu privire la trecutul lor, activitatea lor în organizaţii civice, profesionale sau politice anterioare înscrierii în PV şi cu privire la eventualele incompatibilităţi precizate la art. 5 alin (4)

(5) Împotriva deciziei de respingere a cererii, solicitantul poate formula contestație la Biroul executiv județean sau Biroul Executiv Central, in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Hotărârea Biroului executiv județean sau central este definitivă.

(6) Cetăţenii români, precum şi persoanele care nu deţin cetăţenie română, dar au domiciliul în România, care doresc să se implice şi să susţină acţiunile PV, pe baza consimţământului liber exprimat, pot solicita dobândirea calităţii de voluntar, în conformitate cu prevederile legale.

(7) Voluntarii desfăşoară activităţi de interes public şi civic iniţiate de PV în domenii precum: asistenţă şi servicii sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitare, culturale, artistice, educative, de învăţământ, ştiinţifice, umanitare, religioase, filantropice, sportive, de protecţie a mediului, sociale şi comunitare ş.a.

În conformitate cu prevederile legale, voluntarii pot încheia cu organizaţiile locale, judeţene, ale sectoarelor Municipiului Bucureşti ale PV, convenţii cu titlu gratuit.

Voluntarii sunt înscrişi în Registrul PV de Evidenţă a voluntarilor, bază de date realizată în format electronic, organizată în conformitate cu Normele Metodologice stabilite de Secretariatul General al PV.

Art. 7 Încetarea calității de membru

Calitatea de membru Partidului Verde încetează prin deces, demisie, excludere, înscrierea într-un alt partid politic sau prin pierderea drepturilor civile printr-o sentinţă definitivă şi irevocabilă.

Demisia se înregistrează la sediul organizației locale și intră în vigoare la data depunerii cererii, ca expresie a voinței liber exprimate a persoanei în cauză. Înscrierea într-un alt partid politic sau declararea ca independent ori neafiliat politic se consideră demisie de drept din PV.

Radierea se face în situaţia în care se constată că, ulterior dobândirii calităţii de membru de partid, persoana se află într-una din situaţiile de incompatibilitate, precum şi în caz de deces.

Excluderea din partid se hotărăşte în conformitate cu prevederile statutare.

Art. 8 Suspendarea calității de membru

Calitatea de membru PV se suspenda :

a) calitatea de membru al Partidului Verde încetează prin autosuspendare, decizie personală luată în situaţia în care calitatea de membru de partid a acestuia devine incompatibilă cu o funcţie sau cu o demnitate publică pe care urmează să o ocupe.

La revenirea în partid, în urma încetării situaţiei de incompatibilitate, perioada de autosuspendare va fi considerată vechime în partid.

b) disciplinar, ca urmare a unei sancțiuni de partid;

Art. 9 Excluderea din Partidul Verde

Excluderea din Partidul Verde se poate produce ca urmare:

(a) a inactivităţii nemotivate şi prelungite;

(b) a neîndeplinirii culpabile a îndatoririlor prevăzute în statut;

(c) a săvârşirii unor fapte de natură a aduce prejudicii morale ori materiale Partidului Verde;

(d) a încălcării grave a prevederilor statutului;

Măsura excluderii din partid se hotărăşte de către Biroul Executiv al organizaţiei locale din care face parte membrul de partid.

Măsura excluderii hotărâtă de Biroul Executiv al organizaţiei locale se comunică celui în cauză; ea poate fi atacată conform dispoziţiilor prezentului statut.

Excluderea unui membru al PV este o sancțiune disciplinara care poate fi dispusă și de către Biroul Executiv Central, în urma constatării unei încălcări a prevederilor Statutare.

Art. 10 Simpatizanții partidului

Simpatizanții Partidului Verde sunt cetățeni care recunosc doctrina, programul partidului și acțiunile politice ale acestuia.

Simpatizanții pot fi invitați să participe la diverse acțiuni politice ale PV : conferințe de presă, simpozioane, campanii electorale, etc.

Simpatizanţii PV sunt înscrişi în Registrul Naţional de Evidenţă a simpatizanţilor PV, bază de date realizată în format electronic, organizată în conformitate cu Normele Metodologice stabilite de Secretariatul General al PV.

Art. 11 Drepturile membrilor

Membrii Partidului Verde au următoarele drepturi:

a). să aibă iniţiativă politică şi posibilitatea examinării acesteia într-un cadru organizat, b). să îşi exprime liber opiniile cu privire la opţiunile politice ale partidului, la activitatea organelor de conducere ale acestuia şi a reprezentanţilor partidului în organele autorităţilor publice;

c). să fie informaţi cu privire la activitatea organelor de conducere ale partidului, precum şi a reprezentanţilor partidului în organele autorităţilor publice;

să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale partidului la diferite niveluri, conform prevederilor statutare;

d). să propună şi să fie propuşi candidaţi pe listele electorale ale partidului în condiţiile legii; să fie recomandaţi pentru ocuparea unor funcţii în administraţia publică locală şi centrală, cu respectarea condiţiilor legale, prevederilor statutare şi a criteriilor stabilite de partid pentru acele funcţii;

e). să devină, cu acordul lor scris, activiști ai Partidului Verde European (EGP);

să participe la luarea hotărârilor în cadrul organizaţiilor Partidului Verde, potrivit competenţelor stabilite în Statut;

f). să fie consultaţi periodic în problemele politice, economice, sociale sau organizatorice fundamentale, iar opiniile majoritar exprimate să determine adoptarea deciziilor;

g). să beneficieze de susţinerea politică a partidului şi a organelor sale de conducere, precum şi de consultanţă juridică în faţa atacurilor şi presiunilor politice injuste;

h). să participe la şedinţele în care se discută problemele legate de persoana şi activitatea lor;

i). să aibă iniţiative legislative, administrative sau politice în condiţiile legii şi să ceară examinarea acestora în cadrul organizaţiei sau organului de conducere din care fac parte;

j). să se autosuspende din partid sau din funcţia deţinută în cadrul acestuia ori din funcţiile politice sau administrative obţinute prin susţinere politică, în următoarele situaţii principale: funcţia publică obţinută este incompatibilă cu calitatea de membru; este cercetat pentru comiterea unei infracţiuni pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa. La expirarea perioadei de autosuspendare, în cazul revenirii în partid, acestora li se recunoaşte continuitatea vechimii în partid.

k). să demisioneze din partid în orice moment, cu efect imediat;

l). să se adreseze forurilor de partid în orice probleme de interes public sau politic;

m). să folosească dreptul de a se apăra şi să poată contesta hotărârile organelor competente care îl privesc, în conformitate cu prevederile statutare şi procedurile stabilite prin hotărârile organelor de conducere ale partidului.

Art. 12 Obligațiile membrilor

Membrii Partidului Verde au următoarele obligații:

a) să cunoască, să respecte și să aplice prevederile Programului și Statutului partidului;

b) să activeze într-una din organizațiile PV și să-și aducă contribuția la promovarea doctrinei, programului și strategiei PV;

c) să aibă o conduita morala în partid, în familie și în societate;

d) să participe la toate acțiunile realizate de organizația de care aparțin, să lupte pentru refacerea și protecția mediului înconjurător;

e) să ducă la îndeplinire sarcinile ce li se încredințează și hotărârile luate de organele de conducere ale partidului;

f) să nu facă declarații publice în numele partidului, decât în limitele mandatului încredințat;

g) să respecte cu strictețe disciplina de partid, aceeași pentru toți membrii partidului, indiferent de funcția pe care o au în partid;

h) hotărârile adoptate în mod statutar de organizațiile și organismele PV, precum si de forurile de conducere ale partidului, sunt obligatorii pentru toți membrii, care trebuie să le respecte și să le susțină;

i) să achite cu regularitate cotizația ; cuantumul cotizației lunare este stabilit de Biroul Permanent. Excluderea din partid din cauza ne-plății cotizației se constată de către Biroul Executiv, pe baza raportului lunar întocmit și semnat de trezorier și se face prin decizie de excludere semnată de președinte sau președintele executiv. Decizia de excludere se comunică persoanei implicate de către secretariat. Plata cotizației de către membrii se face pe nivelul de organizare de care aparțin în numerar pe bază de chitanță sau prin virament în contul partidului. Plata cotizației de către membrii conducerii centrale, ai Consiliului National și ai Biroului Permanent se face la caseria de la sediul central in numerar pe baza de chitanță sau prin virament in contul bancar al partidului.

Un membru al partidului aflat în situație excepțională poate solicita motivat scutirea de la plata cotizației.Cererea de scutire se formulează în scris și este supusa aprobării Biroului Executiv de care aparține.

Art. 13 Abateri disciplinare

Membrii Partidului Verde răspund disciplinar dacă:

a) sunt condamnați penal prin hotărâre judecătorească definitiva;

b) sunt condamnaţi penal pentru fapte comise în timpul mandatului deţinut în administraţia locală sau centrală;

c) apar date concludente care indică fapte de corupţie sau încălcări grave ale valorilor asumate de către partid;

d) nu își respectă obligațiile prevăzute in Statut;

e) dacă nu-și îndeplinesc sarcinile asumate prin Criteriile de evaluare și performantă aprobate de Biroul Executiv Central, dar numai pentru președinții filialelor județene și membrii Biroului Permanent; aceștia urmând a fi puși în discuție pentru aplicarea de sancțiuni disciplinare;

f) comit fapte care prejudiciază activitatea, imaginea sau unitatea partidului inclusiv prin difuzarea de informații privind activitatea partidului, fără acordul partidului;

g) au un comportament public care lezează demnitatea umană.

Art. 14 Sancțiuni disciplinare

Sancțiunile ce pot fi aplicate sunt :

a) mustrare;

b) avertisment;

c) suspendare sau destituire din funcții de conducere;

d) suspendarea calității de membru al partidului pe o perioada determinată;

e) retragerea sprijinului politic pentru funcţia deţinută în administraţia publică;

f) excludere din partid

Art. 15 Aplicarea sancțiunilor

Sancţiunile disciplinare se decid cu votul majorităţii membrilor Biroului Executiv al organizaţiei respective. Persoana din partid asupra căreia se iniţiază o procedură de aplicare a unei sancţiuni trebuie notificată în scris asupra motivelor care au declanşat procedura şi are dreptul de a se apăra.

Sancțiunile privind nerespectarea statutului și a regulamentelor se constata de către Comisia de Etică, sancțiunile privind deciziile politice se iau de către BEC. Sancţiunile disciplinare se decid cu votul majorităţii simple a membrilor Biroului Executiv al organizaţiei respective.

(1) Sancțiunile disciplinare se aplică după cum urmează :

a) de către Biroul Executiv al organizației comunale, orășenești sau municipale pentru orice membru al organizației, cu excepția președintelui și a celor ce fac parte din conducerea centrală sau județeană a partidului;

b) de către Biroul Executiv Județean pentru orice membru al partidului, cu excepția celor ce fac parte din Biroul executiv sau din conducerea centrala a partidului;

c) de către Consiliul Județean pentru orice membru al filialei județene, cu excepția președintelui organizației județene și a celor ce fac parte din conducerea centrala a partidului;

d) de către Biroul Executiv Central pentru orice membru al partidului cu excepția Președintelui și membrilor Biroului Executiv Central

e) de către Biroul Permanent Național pentru orice membru al partidului, cu excepția Președintelui Partidului, a membrilor Biroului Executiv Central si Comisiei centrale de arbitraj;

f) de către Consiliul National pentru orice membru, cu excepția Președintelui Partidului;

(2) Apelul împotriva deciziei de sancționare se face după cum urmează :

a) la Comisia județeană de arbitraj, în cazul prevăzut de 1a)

b) la Comisia centrala de arbitraj, in cazurile prevăzute de 1b) si 1c)

c) la Consiliul National , în cazul prevăzut de 1d)

d) la Congres, în cazul prevăzut de 1e)

(3) Primirea unei sancțiuni prevăzute de Art.12 a)- e) de către un membru cu funcție de conducere în partid, la orice nivel, duce la suspendarea din funcție până la judecarea apelului.

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICA A PARTIDULUI

Art. 16 Organizarea partidului

(1) Partidul Verde este organizat pe criteriul administrativ-teritorial și se constituie din organizații teritoriale. Partidul Verde poate forma comisii, grupuri de lucru, departamente și structuri cu ajutorul cărora să își promoveze obiectivele.

(2) Organizațiile teritoriale ale PV sunt :

a) județene și a Municipiului București;

b) comunale, orășenești, municipale și de sector;

c) locale: sat, cartier, circumscripție electorală;

(3) Organizațiile comunale se înființează când au un număr minim de 3 membri.

Organizațiile orășenești se înființează când au un număr minim de 5 de membri.

Organizațiile municipale și de sector al Municipiului București se înființează când au un număr minim de 9 de membri.

(4) Organizațiile județene se înființează când au un număr minim de 21 de membri și cel puțin 3 organizații comunale sau orășenești plus organizația municipala din reședința de județ. Organizația Municipiului București se înființează cu un număr minim de 21 de membrii, în care cel puțin 3 membri de la fiecare organizație de sector.

(5) Sediul organizației județene este in municipiul reședință de județ.

(6) Conducerea organizației județene poate stabili gruparea mai multor organizații locale în zone, coordonate de câte un membru al Biroului Executiv județean.

(7) Organizațiile teritoriale nu au personalitate juridica.

(8) În raporturile cu terții, organizațiile teritoriale sunt reprezentate de președintele organizației sau de persoane din conducere, desemnate de acesta.

Art. 17 Organizația de tineret

(1) Organizația de tineret a Partidului Verde se constituie din membrii PV cu vârsta sub 35 de ani. Pot face parte din organizația de tineret, ca simpatizanți, tineri cu vârstă cuprinsă intre 16 si 18 ani.

(2) Numele și Statutul organizației de tineret vor fi adoptate cu ocazia primei Adunări generale a repezentanților tinerilor din PV și vor fi supuse aprobării Biroului Permanent al PV.

(3) Organizația de tineret are aceeași structură și organe de conducere ca partidul, cu excepția comisiilor de arbitraj și comisiilor de cenzori.

(4) Structurile de tineret se subordonează structurilor naționale si teritoriale ale partidului si au ca principal obiectiv promovarea politicii de tineret a PV.

(5) Tinerii beneficiază de reprezentare în conducerea PV, la toate nivelurile ierarhice.

(6) Organizația de tineret a PV poate să se afilieze la organizaţiile internaţionale ale tineretului şi poate colabora cu acestea în baza aprobării Biroului Executiv Central al partidului.

Art. 18 Consiliul National Economic

(1) Denumire şi organizare

În cadrul Partidului Verde se constituie Consiliul Naţional Economic.

Consiliul Naţional Economic îşi desfăşoară activitatea după Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de către Biroul Permanent.

(2) Organele de conducere

Consiliul Naţional Economic are un Birou Executiv, format din 15-21 membri, din care 1 preşedinte, 3-5 vicepreşedinţi şi 3-5 secretari.

(3) Resurse

Consiliul Naţional Economic va atrage fonduri în condiţiile statutare şi ale Legii partidelor. Gestionarea resurselor va fi supusă verificării Comisiei Centrale de Control Financiar.

Art. 19 Alte Organizații

(1) Constituire. Organizare

În cadrul Partidului Verde se pot constitui şi alte organizaţii cu activităţi specifice, vizând segmente distincte ale populaţiei. Aceste organizaţii vor avea un Regulament propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de către Biroul Permanent.

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA ŞI FUNCTIONAREA

PREVEDERI GENERALE

1. Partidul Verde este organizat și funcționează pe întreg teritoriul țarii, la nivel central, județean sau de sector al Municipiului București și la nivel local.
2. Membrii partidului sunt grupați pe criterii teritoriale;

3. Organizațiile teritoriale ale Partidului nu au personalitate juridica distincta;

4. Pe lângă filiale și structurile de conducere, vor fi înfiinţate şi comisii, departamente, rețele sau alte structuri cu activităţi specifice pe criterii care ţin de anumite direcţii de acţiune prioritare ale partidului, din care pot face parte membrii și simpatizanții partidului.
5. În raporturile cu terții, ele sunt reprezentate de președinții filialelor județene, ai sectoarelor și al Municipiului București prin împuternicire speciala de reprezentare, acordata de Biroul Executiv Central.

6. Toate organizațiile PV au autonomie în ceea ce privește selectarea și numirea pe funcții în administrație locala și în Parlamentul României, cu obligativitatea obținerii avizului favorabil pentru aceștia, din partea Biroului Executiv Central.

7. La formarea structurii de conducere a Biroului Permanent Național se va urmări atingerea unui procent de minim 40% format din femei.

ORGANE DE CONDUCERE LA NIVEL TERITORIAL

Art. 20 Organul de conducere ale organizației locale este adunarea generala a membrilor.

(1) Adunarea generala se întrunește trimestrial și are următoarele atribuții :

a) stabilește și inițiază acțiuni pentru cunoașterea Programului partidului de către cetățenii din raza lor de activitate;

b) stabilește și inițiază acțiuni pentru atragerea de noi membri și simpatizanți;

c) stabilește măsuri pentru participarea membrilor la acțiunile partidului;

d) desemnează, o data la 2 ani, delegați pentru conferințele teritoriale și candidați pentru organele de conducere ale acestora;

(2) Conducerea executivă a organizației locale este asigurata de un coordonator ales de adunarea generala sau desemnat de către organul de conducere superior ierarhic. Mandatul său este de 2 ani. La propunerea coordonatorului, adunarea generală alege un coordonator adjunct.

(3) Coordonatorul are următoarele atribuții :

a) conduce activitatea organizației locale în perioada dintre adunările generale;

b) asigură legătura cu organele ierarhice de conducere și urmărește îndeplinirea hotărârilor acestora;

c) încasează cotizația de la membrii organizației și o preda Biroului executiv comunal, orășenesc sau municipal;

d) asigură pregătirea și desfășurarea corespunzătoare a adunărilor generale;

e) informează organele ierarhice de conducere asupra problemelor ridicate în organizație.

Art. 21 Organele de conducere la nivel teritorial sunt:

a) Conferințele organizației teritoriale (comunale, orășenești, municipale – respectiv ale sectoarelor municipiului București, precum și cele județene – respectiv a municipiului București). Conferințele se desfășoară o data la 2 ani .

b) Consiliile locale (orășenești, municipale – respectiv ale sectoarelor municipiului București, precum și cele județene – respectiv al municipiului București). Consiliile se întrunesc de 2 ori pe an și ori de câte ori este necesar.

c) Birourile executive ale organizațiilor (comunale, orășenești, municipale – respectiv ale sectoarelor municipiului București, precum și cele județene – respectiv al municipiului București). Birourile executive se întrunesc de 2 ori pe luna și ori de câte ori este necesar.

Art. 22 Conferința organizației comunale , orășenești și municipale

(1) Conferința organizației comunale , orășenești și municipale are următoarele atribuții:

a) analizează activitatea consiliilor referitor la îndeplinirea atribuțiilor ce le-au revenit;

b) stabilește măsurile de realizare a Programului partidului și a hotărârilor luate de conducerea județeană;

c) adoptă hotărâri privind activitatea organizațiilor locale de pe raza lor teritoriala;

d) alege Președintele organizației și Consiliul (respectiv Biroul executiv, pentru comune);

e) alege delegații la conferințele județene;

(2) La conferință participă toți membrii organizației sau, dacă numărul lor este mare, delegați conform normei de reprezentare stabilite de Biroul executiv al organizației.

Art. 23 Conferința județeană

(1) Conferința județeană are următoarele atribuții:

a) analizează activitatea Consiliului județean (al Municipiului București) și aprobă raportul de activitate al Biroului executiv județean;

b) aprobă raportul financiar al Biroului executiv județean și descărcarea de gestiune;

c) adoptă hotărâri privind aplicarea Programului partidului de către organizațiile componente;

d) alege Președintele organizației și Consiliul județean (al Municipiului București);

e) alege Comisia județeana de arbitraj, formată din 3 membri;

f) alege Comisia județeană de cenzori, formată din 3 membri;

(2) La conferință participă delegați din partea tuturor organizațiilor componente, conform normei de reprezentare stabilite de Biroul executiv județean.

Art. 24 Consiliul orășenesc și municipal

(1) Consiliul este organul de conducere în intervalul dintre conferințe.

(2)Din Consiliu fac parte primarul, viceprimarul, consilierii locali, președintele organizației de tineret, alți membri ai partidului conform normei de reprezentare propuse de Biroul executiv de localitate și aprobate de Conferință.

(3) Consiliul are următoarele atribuții :

a) coordonează activitatea organizațiilor locale din subordine;

b) organizează acțiuni pentru popularizarea obiectivelor din Programul PV;

c) alege membrii Biroului executiv orășenesc sau municipal;

d) alege delegații pentru Conferința județeană și reprezentanții în Consiliul județean;

e) aprobă listele de candidați pentru consilierii locali;

f) coordonează și analizează activitatea consilierilor PV din cadrul consiliului local;

g) propune candidați pentru primari și consilieri județeni;

h) organizează pe plan local campaniile electorale.

Art. 25 Consiliul județean

(1) Consiliul județean este organul de conducere în intervalul dintre conferințele județene.

(2) Consiliul județean se compune din președinții organizațiilor de localitate, președintele organizației de tineret, prefectul, subprefectul, parlamentarii, primarii si viceprimarii, consilierii județeni, alți membri ai partidului conform normei de reprezentare propuse de Biroul executiv județean și aprobate de Conferința județeană.

(3) Consiliul județean are următoarele atribuții :

a) pune în aplicare, la nivel teritorial, politica partidului, hotărârile Congresului, Consiliului National și Biroului Permanent;

b) alege membrii Biroului executiv județean;

c) alege delegații la Congresul partidului și reprezentanții în Consiliul National;

d) aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli propus de Biroul executiv județean;

e) îndrumă activitatea consilierilor PV în Consiliile județene, municipale, orășenești și comunale;

f) aprobă listele de candidați întocmite de Biroul executiv pentru funcțiile de primari de orașe, precum și de consilieri județeni;

g) propune candidați pentru funcțiile de primari la nivel municipal;

h) propune candidați pentru alegerile parlamentare și pentru alte funcții în administrația publica centrala, pe baza propunerilor venite de la organizațiile componente;

i) decide, cu avizul Biroului Permanent al partidului, alianțele politice la nivel județean;

j) stabilește, cu avizul Biroului Permanent al partidului, strategia electorala la nivel județean.

Art. 26 Biroul executiv local

(1) Biroul executiv local are următoarea componență: președinte, vicepreședinti, secretar, funcție de mărimea organizației:

a) în comune: se compune din 3 – 9 membri

b) în orașe, municipii, sectoare ale Capitalei 5-11 membri

(2) Din Biroul executiv local fac parte primarul sau viceprimarul localității.

(3) Biroul executiv are următoarele atribuții :

a) conduce organizația în intervalul dintre ședințele Consiliului local PV;

b) aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului local PV;

c) reprezintă partidul în relațiile cu autoritățile locale;

d) primește cererile de înscriere în partid și ține evidența membrilor și simpatizanților;

e) strânge cotizațiile;

f) informează conducerea organizației județene asupra problemelor cetățenilor din localitate;

g) propune Consiliului candidați pentru primari si consilieri;

h) conduce campaniile electorale în localitate.

Art. 27 Biroul executiv județean

(1) Biroul executiv județean se compune din maximum 15 membri și are următoarea componenta : președinte, 1-3 vicepreședinți, secretar, membri.

(2) Din Biroul executiv județean fac parte prefectul sau subprefectul și președintele sau vicepreședintele Consiliului județean. La ședințele Biroului executiv participă, cu vot consultativ, parlamentarii și primarii de municipii și orașe.

(3) Biroul executiv județean are următoarele atribuții :

a) conduce organizația în intervalul dintre ședințele Consiliului județean al PV;

b) aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului județean PV;

c) reprezintă partidul în relațiile cu autoritățile județene;

d) propune bugetul anual de venituri si cheltuieli;

e) confirma rezultatul alegerilor din organizațiile subordonate;

f) asigură evidenta membrilor PV din județ;

g) aprobă listele de candidaturi pentru primari de comune, consilieri de comune și orașe;

h) propune Consiliului județean candidaturi pentru primari de orașe, municipii și consilieri județeni;

i) propune strategia electorala la nivel județean;

j) organizează și conduce campaniile electorale pe plan județean;

k) elaborează comunicate de presă;

l) organizează conferințe de presă la nivel județean.

Art. 28 Organizația Municipiului București

(1) Organizația Municipiului București are statut de organizație județeană și cuprinde organizațiile de sector.

(2) Consiliul Organizației Municipiului București se compune din președinții organizațiilor de sector, președintele organizației de tineret, prefectul, subprefectul, parlamentarii, Primarul General și viceprimarii generali, primarii și viceprimarii de sector, consilierii municipali, alți membri ai partidului conform normei de reprezentare propuse de Biroul executiv al Organizației Municipiului București.

(3) Biroul executiv al Organizației Municipiului București se compune din : președinte, 6 vicepreședinți în persoana președinților de sectoare, secretar, membri. Primarul General și viceprimarii generali, prefectul și subprefectul fac parte din Biroul executiv al Organizației Capitalei.

(4) Președintele Organizației Municipiului București poate delega o parte din atribuții unuia dintre vicepreședinți .

Art. 29 Condițiile de valabilitate a ședințelor organelor de conducere sunt :

a) pentru Conferințe, Adunări generale și Consilii : este prezenta majoritatea membrilor (jumătate plus unu), iar deciziile se iau de către majoritatea celor prezenți.

b) pentru Biroul Executiv Central și Biroul Permanent : este prezentă majoritatea membrilor (jumătate plus unu), iar deciziile se iau de către majoritatea membrilor Biroului.

c) Membrii organelor de conducere își pot delega reprezentarea prin împuternicire – ca să participe și sa voteze în numele lor la ședințe.

Art. 30 Deciziile şi convocarea organelor de conducere, arbitraj şi control ale PV

(1) Acolo unde nu prevede altfel prezentul statut, deciziile organelor de conducere, control şi arbitraj se vor lua cu majoritate simpla a membrilor participanţi. Deciziile sunt obligatorii.

(2) Convocarea membrilor PV la întrunirile organelor de conducere, arbitraj şi control ale PV se realizează prin e-mail, fax, sms, sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau prin orice alte mijloace de comunicare electronică convenite de membrii organului respectiv, cu cel puţin 48 de ore înainte de data întrunirii.

(3) În cadrul sedintelor PV de la orice nivel se accepta votul prin mijloace electronice – email sau online printr-un soft dedicat care sa asigure votul securizat. În cazul sedintelor cu vot prin mijloace electronice, adoptarea hotararilor/deciziilor se iau prin votul majoritatii simple a celor convocati.

(4) Votul prin mijloace electronice nu este permis: în cazul alegerilor organelor de control şi conducere la orice nivel al PV, desemnării candidaţilor PV la orice nivel de alegeri, asupra sancţiunilor, asupra cererilor de admitere în partid, cu privire la orice aspecte în legătură cu persoane, în orice alt caz în care legea sau prezentul statut prevăd obligativitatea votului secret.

(5) Modalitate de desfășurare a sedintelor la orice nivel – cu excepția celor prevazute la art 30 pct.(4) – cu adoptarea de hotarari/decizii prin vot electronic se anunta prin convocator.

Art. 31 Organizații teritoriale/județene provizorii

Este posibilă inființarea unei organizații teritoriale/județene provizorie și fără a avea numarul minim de membrii ceruti de statut, respectiv o organizatie judeteana se poate infiinta provizoriu si fara existenta a minimum 5 organizatii comunale sau orasenesti plus organizatia municipala din resedinta de judet. In cazul in care in termen de un an de la infiintare, organizatia nou infiintata nu intruneste conditiile de functionare statuare, aceasta organizatie se desfiinteaza din oficiu. In cazuri exceptionale, motivate si cu aprobarea Consiliului National, statutul de organizatie provizorie poate fi prelungit cu maximum un an. O organizatie provizorie si membrii acesteia au aceleasi drepturi precum o organizatie care intruneste criteriile stabilite.

ORGANE DE CONDUCERE LA NIVEL CENTRAL

Art. 32 Secțiunea I:

A) Congresul;

B) Consiliul National;

C) Biroul Permanent Național;

D) Biroul Executiv Central.

A) Congresul

(1) Congresul este organul suprem de conducere al partidului și se convoacă o data la 4 ani cu votul a doua treimi din Biroul Executiv Central sau Biroul Permanent Național la propunerea Președintelui Partidului sau extraordinar atunci când interesele partidului sau organizatorice o impun, la propunerea a cel puțin doua treimi din membrii BEC, BPN sau la propunerea președintelui.

(2) Printr-un Regulament de organizare al Congresului aprobat de Biroul Executiv Central se stabilește norma de reprezentare, propunerea de ordine de zi, locul de desfășurare. Congresul ordinar este anunţat cu minim 30 de zile înainte de data desfășurării, iar cel extraordinar cu minim 14 zile înainte. Atribuțiile Comisiei de validare (compusa din 3-5 membri) si ale secretariatului tehnic al Congresului sunt stabilite prin Regulamentul de organizare iar componenta acestora este propusa spre aprobare congresului. Delegaţii la Congres sunt aleşi prin vot secret de organizaţiile teritoriale, care le dă mandat de reprezentare.

(3) Congresul are următoarele atribuții:

a) dezbate și aprobă principiile doctrinare ale partidului și principalele direcții de acțiune politică;

b)stabilește strategia partidului și căile de înfăptuire a acesteia;

c) adoptă sau modifică Programul partidului;

d) adoptă sau modifică Statutul partidului;

e) analizează și aprobă raportul Biroului Permanent Național;

f) aprobă raportul Comisiei centrale de arbitraj și raportul Comisiei centrale de cenzori;

g) alege prin vot secret Președintele Partidului, Președintele Executiv, Prim-vicepreședintele, Secretarul General, pana la 15vicepreședinți, secretari executivi (pana la 9 și până la 9 membri, adică componența Biroului Permanent;

h) validează membrii Consiliului National;

i) alege prin vot secret Comisia centrala de Arbitraj și Comisia centrala de Cenzori;

(4) La Congres participa membrii în funcție ai Consiliului National și delegații aleși de conferințele județene, conform normei de reprezentare stabilite de Biroul Executiv Central prin Regulamentul de organizare al congresului.

(5) Congresul este statutar constituit în prezenta a jumătate plus unu din numărul delegaților, iar deciziile se iau cu majoritatea simpla a celor prezenți.

B) Consiliul National

(1) Se întrunește anual sau în ședință extraordinară la cererea Președintelui PV sau la convocarea Biroului Executiv Central cu votul majorității membrilor sau la solicitarea a 1/3 din numărul membrilor săi în şedinţe extraordinare și este statutar dacă participă majoritatea membrilor care il compun.

(2) În Consiliul National se pot adopta hotărâri cu majoritatea membrilor prezenți, dacă sunt prezenți cel puțin 2/3 din numărul membrilor acestuia sau cu majoritate de două treimi în cazul în care prezența este mai mica de două treimi din membri. Ședințele ordinare ale Consiliului National sunt convocate cu cel puțin 15 zile înainte, iar cele extraordinare cu cel puțin 7 zile înainte. Ședințele Consiliului National sunt conduse de Președintele PV sau Președintele Executiv în lipsa acestuia.

(3) Membrii Consiliului National se întrunesc în prima ședință pentru stabilirea responsabilităților vicepreședinților și a membrilor după validarea lor în Congresul Partidului în cel mult o luna de zile.

(4)Consiliul National are următoarele atribuții:

a) adopta și modifica Statutul PV;

b) adopta Programul politic, strategia și orientarea PV, pentru perioada dintre două sesiuni ale Consiliului National;

c) aprobă comasarea prin fuziune sau absorbție, cu alte partide sau formațiuni politice;

d) aprobă orice alte hotărâri de interes major cu privire la activitatea PV;

e) demite, la propunerea președintelui de ședință, orice membru cu funcție de conducere în partid, pentru abateri disciplinare grave sau neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin conform funcției;

f) poate alege Președintele Executiv, Prim-vicepreședinții și Secretarul general în cazul vacantării acestor funcții;

g) aprobă Regulamentul de Organizare si Funcționare a partidului, Regulamentele de funcționare ale Comisiei centrale de arbitraj si Comisiei de cenzori;

h) adoptă declarații politice și apeluri;

i) nominalizează la propunerea BEC candidații partidului la alegerile parlamentare și europarlamentare, prin vot cu majoritate simplă.

(5) Componenta Consiliului National este următoarea:

a) membrii Biroului Permanent Național;

b) președintele organizației Municipiului București, președinții organizațiilor județene și președinții organizațiilor de sectoare;

c) președinții organizațiilor speciale;

d) președintele organizației de tineret

C) Biroul Permanent Național

(1) Biroul Permanent Național este format din: Președintele Partidului, Președinte Executiv, Prim – Vicepreședinte, Secretarul General, pana la 15 vicepreședinți, secretari executivi (pana la 9) și pana la 9 membri.

(2) La ședințele Biroului Permanent Național pot participa și alți membri ai Partidului cu responsabilități majore. Aceștia participă cu statut de invitat.

(3) Biroul Permanent Național se întrunește trimestrial sau de câte ori este nevoie la convocarea președintelui partidului.

(4) Biroul Permanent Național are următoarele atribuții :

a) Pune în aplicare hotărârile Congresului și ale Consiliului National;

b) Poate coopta prin vot, drept membri ai BPN și alte persoane,

c) ia hotărâri necesare îndeplinirii obiectivelor PV.;

d) analizează activitatea filialelor județene și de sector ale Municipiului București, cât și a celorlalte organizații de partid;

e) Biroul Permanent este singurul abilitat să analizeze și să decidă asupra hotărârilor Biroului Executiv Central privind încheierea unor alianțe politice, preelectorale sau alte forme de asociere;

f) analizează și aprobă trimestrial, Raportul de activitate al Biroului Executiv Central;

g) îndeplinește orice alte atribuții ce derivă din prezentul Statut;

h) nominalizează la propunerea BEC sau a filialelor județene candidații partidului la alegerile pentru președinția Consiliilor Județene și la primăriile orașelor reședință de județ, cu majoritate simplă.

i) nominalizează la propunerea filialelor județene reprezentanții partidului în administrația publică locală;

D) Biroul Executiv Central

1. Biroul Executiv Central este forul de conducere operativ, care se întrunește săptămânal sau ori de câte ori se impune, la convocarea Președintelui, Președintelui Executiv sau la iniţiativa a unei treimi dintre membrii acestei structuri. Membrilor Biroului Executiv Central li se vor comunica data, locul de desfășurare și ordinea de zi cu cel puțin 3 zile înainte.

2. Biroul Executiv Central se compune până la 11 membri. Membrii B.E.C. sunt membri de drept si membri aleși.

a) Membri de drept sunt Președintele PV, Președintele Executiv, Prim–Vicepreședintele și Secretarul General.

b) Membri aleși: până la 7 membri aleși din cadrul membrilor Biroului Permanent Național.

3. Atribuțiile Biroului Executiv Central are următoarele atribuții:

a) elaborează norme si instrucțiuni de aplicare a hotărârilor Congresului și Consiliului National;

b) coordonează activitățile interne si internaționale ale Partidului între ședințele Biroului Permanent;

c) pune în aplicare, în mod operativ, hotărârile Biroului Permanent, urmărind respectarea și punerea în aplicare a acestora de către toate organizațiile interne;

d) organizează și stabilește contacte de colaborare cu celelalte formațiuni politice, sindicate, organizații ale societății civile, precum și cu instituțiile sau autoritățile publice;

e) controlează și îndrumă organizațiile județene;

f) stabilește instrucțiunile privind organizarea conferințelor județene și trimite împuterniciți pentru conducerea lucrărilor.

g) validează sau invalidează alegerile forurilor de conducere ale filialelor județene, ale sectoarelor Municipiului București, al Organizației Municipiului București, precum și pe cele ale altor structuri de partid;

h) in cazuri deosebite, ca urmare a activității necorespunzătoare a unor președinți sau a altor cadre de conducere a organizațiilor județene, Biroul Permanent poate hotărî destituirea acestora;

i) face propuneri Biroului Permanent Național pentru înființarea sau desființarea structurilor funcționale;

j) stabilește criteriile de evaluare și apreciere ale organizațiilor teritoriale ale PV;

k) asigură selecționarea, cunoașterea și pregătirea membrilor de partid cu perspectivă de a candida în alegerile locale și parlamentare, precum și pentru funcții în administrația publica locala sau centrala;

l) validează candidaturile pentru funcțiile de conducere din partid precum si cele de demnitate publica alese sau numite;

m) validează și propune spre aprobare Consiliului Naţional candidatul partidului pentru funcția de Președinte al României, candidaţii la alegerile europarlamentare și parlamentare;

n) definitivează și aprobă listele de candidați ale PV pentru Parlament în toate circumscripțiile electorale;

o) aprobă propunerile de candidați pentru funcțiile de primari la nivelul municipiilor și de președinți ai Consiliilor județene, înaintate de Birourile Executive Județene ale partidului;

p) desemnează liderii grupurilor parlamentare;

q) desemnează miniștrii, secretarii de stat și alți reprezentanți ai partidului în administrația centrală;

r) orientează și controlează activitatea grupurilor parlamentare si a grupului reprezentanților PV în administrația centrală;

s) negociază alianțe politice și de guvernare cu alte partide;

t) organizează și coordonează activitatea aparatului central al partidului;

u) elaborează bugetul anual de venituri și cheltuieli al partidului;

v) propune Biroului Permanent Național alegerea de noi membri ai Biroului Permanent Național;

Art. 33 Secțiunea II: Funcții de conducere la nivel central

A) Președintele Partidului

B) Președintele Executiv

C) Prim – Vicepreședintele

D) Secretarul General

E) Vicepreședinții

F) Secretarii executivi

G) Membrii BPN

A) Președintele Partidului Verde

(1) Președintele Partidului Verde este garantul respectării principiilor, Programului și Statutului PARTIDULUI VERDE, are mandat de patru ani și îndeplinește următoarele funcții:

a) de reprezentare – în relațiile cu oficialii și instituțiile din țară și din străinătate;

b) de reprezentare – în raporturile juridice cu instituțiile statului sau cu terții;

c) de reprezentare – în fața opiniei publice sau mass-media;

d) de reprezentare – semnează documentele stabilite de legislația electorala la prezentarea candidaturilor pentru alegerile parlamentare și prezidențiale;

e) de conducere – a Consiliului National, Biroului Permanent și Biroului Executiv Central;

f) de conducere – prezidează ședințele Congresului, Consiliului National, Biroului Executiv Central și ale Biroului Permanent Național;

(2) Președintele PV răspunde pentru activitatea sa politica și administrativă în fața Congresului.

(3) În lipsa Președintelui PV, atribuțiile sale sunt exercitate de către Președintele Executiv.

(4) Președintele PV are dreptul la un număr de consilieri, pe care îi numește, îi revocă și cărora le stabilește atribuțiile.

(5) Președintele PV este in măsură să convoace Biroul Permanent Național, Biroul Executiv Central, Consiliul National sau Congresul partidului, în condițiile și la termenele prevăzute în statut.

(6) Președintele partidului poate angaja partidul în relațiile cu terții cu mandatul Biroului Executiv Central.

(7) Președintele PV îşi poate delega unele competenţe potrivit Statutului.

(8) Organele de conducere ale partidului se vor putea întruni în mod valabil numai dacă sunt convocate și de Președintele partidului.

(9) Între ședințele Biroului Permanent Național și ale Biroului Executiv Central, Președintele are atribuțiile acesteia, în lipsa acestuia fiind atribuite Președintelui Executiv.

(10) Coordonează și îndrumă activitatea filialelor județene și de sector ale Municipiului București împreună cu Președintele Executiv și Secretarul General.

B) Președintele Executiv

(1) Președintele Executiv al partidului este locțiitorul președintelui în caz de vacanță a postului sau pentru motive medicale ce îl determină pe președinte să fie inapt pentru a conduce partidul o durata mai mare de trei luni sau atunci când Președintele nu este prezent. Conduce ședințele Consiliului Național. BPN și BEC atunci când Președintele lipsește sau când este delegat de către preşedinte.

(2) Președintele executiv al partidului este ales de către congres sau de către Consiliul National în cazul vacantării postului pe perioada între congrese.

(3) Președintele executiv împreună cu secretarul general coordonează activitatea secretariatului central și va exercita orice alte atribuții stabilite împreună cu Președintele partidului.

C) Prim – Vicepreședintele PV

(1) Reprezintă Partidul, alături de Președintele PV, Președintele Executiv și de Secretarul General, în relațiile cu autoritățile statului, cu celelalte formațiuni politice si ONG-uri din tara și din străinătate.

(2) Împreuna cu Secretarul General al P.V., conduce si organizează întreaga activitate a Consiliului National.

(3) Face propuneri de reorganizare a Filialelor Județene și a Municipiului București.
(4) Prim – Vicepreședintele exercită atribuțiile Președintelui partidului în lipsa acestuia și a Președintelui Executiv, prin delegare de către Președintele PV.

D) Secretarul General al PV

(1) Coordonează și îndrumă activitatea secretarilor Birourilor Executive ale Filialelor județene și de sector ale Municipiului București.

(2) Răspunde de evidenta membrilor P.V., și a tuturor organizațiilor locale.
(3) Organizează ședințele Biroului Executiv Central, Biroului Permanent, si Consiliului National si pregătește, împreuna cu Comitetul de Organizare, Congresul P.V.
(4) Reprezintă P.V. în relațiile cu alte partide, ONG-uri si fundații din țară și străinătate.
(5) Coordonează și răspunde de activitatea Secretariatului P.V, având în subordine directă până la 7 secretari executivi,

(6) Propune Biroului Permanent Central înființarea sau desființarea unor structuri funcționale ale P.V. și organizează și coordonează activitatea acestora. Poate face propuneri de reorganizare a Filialelor Județene și a Municipiului București.

(7) Face propuneri Președintelui P.V. privind numirea unor persoane la conducerea structurilor funcționale cu statut de vicepreședinte, în funcție de pregătirea profesionala și abilitățile acestuia.

(8) Organizează și coordonează activitatea Biroului de presa al Partidului.
(9) Îndeplinește orice responsabilitate stabilita de Președintele P.V.

(10) Stabilește atribuțiile Secretarilor Executivi.

(E) Vicepreședinții

(1) participă la deliberările și deciziile din structurile centrale ale partidului.

(2) reprezintă partidul în relațiile cu terții în limita unui mandat acordat de către partid.

(3) își pot asuma în urma unui mandat al BEC sau al BPN atribuții funcționale și operaționale.

(4) pot coordona comisii sau departamente ale partidului sau pot avea în responsabilitate buna funcţionare a filialelor din anumite regiuni ale ţării.

(5) pot răspunde de coordonarea unor filiale judetene pe criteriul regiunilor

(F) Secretarii executivi 
(1) Colaborează direct cu Secretarul General și asistă lucrările BEC și BPN.

(2) Pot fi însărcinați de către Secretarul General cu o parte din atribuțiile acestuia.

(3) Au în atribuții buna desfășurare a evenimentelor și a ședințelor partidului.

(4) Pot fi aleși și pe criteriul regiunilor

(G)Membrii BPN

(1) participă la deliberările și deciziile din cadrul BPN, CN şi Congres.

(2) își pot asuma în urma unui mandat al BPN atribuții funcționale și operaționale.

(3) Pot fi aleși și pe criteriul regiunilor

CAPITOLUL V

ORGANELE DE JURISDICTIE SI CONTROL

Art. 34 Comisia de arbitraj

(1)Comisia de arbitraj este structurata în : Comisia centrala de arbitraj și comisiile județene de arbitraj.

(2)Comisia centrala de arbitraj este formata dintr-un președinte și 4membri și are următoarele atribuții :

a) judecă apelul împotriva sancțiunilor disciplinare menționate în Cap. II, art.14;

b) la solicitarea Președintelui PV judecă abaterile disciplinare ale membrilor conducerii centrale a partidului și propune sancționarea lor de către Consiliul National;

c) arbitrează diferendele între membrii de partid cu funcții în conducerea centrala a partidului sau dintre ei și conducerea centrala a partidului;

d) soluționează contestațiile împotriva neregulilor în desfășurarea conferințelor județene.

(3)Comisia județeană de arbitraj este formata dintr-un președinte și 2 membri și are următoarele atribuții :

a) judecă apelul împotriva sancțiunilor disciplinare menționate în Cap. II, art.14;

b) judecă abaterile disciplinare ale membrilor conducerii organizației județene, cu excepția președintelui și celor ce fac parte din conducerea centrala a partidului și propune sancționarea lor de către Consiliul judetean;

c)arbitrează diferendele între membrii de partid ai organizației județene sau dintre ei și conducerea organizației județene;

d)soluționează contestațiile împotriva neregulilor în desfășurarea conferințelor comunale, orășenești și municipale.

Art.35 Comisia de cenzori

(1) Comisia centrală de cenzori este formata dintr-un președinte și 2 membri și are

următoarele atribuții :

a) verifică gestiunea partidului la nivel central;

b) îndrumă și controlează activitatea comisiilor județene de cenzori;

c) exercită alte atribuții prevăzute de lege pentru comisiile de cenzori;

(2)Comisia județeană de cenzori este formata dintr-un președinte și 2 membri și are

ca atribuție verificarea gestiunii organizației județene.

Capitolul VI

FINANTELE PARTIDULUI VERDE

Art. 36 Fondurile vor fi formate din:

  • cotizaţii ale membrilor şi simpatizanţilor;
  • donaţii diverse şi legate;
  • venituri provenite din activităţi proprii;
  • subvenţii de stat acordate în condiţiile legii;
  • alte forme de finanţare, în conformitate cu prevederile legale.

Cuantumul cotizaţiei, repartizarea şi utilizarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Biroului Permanent Naţional.

Cotizaţiile sunt obligatorii pentru fiecare membru în cuantum diferenţiat și cumulativ după funcţia ocupată. Acestea se stabilesc de către BPN şi se plătesc lunar. Cei ce nu plătesc cotizaţiile timp de 6 luni de la stabilirea lor pierd calitatea de membru.

Cuantumul cotizaţiei membrilor BPN va fi stabilit prin decizia Biroului Permanent Naţional și se plătesc în contul central al partidului sau numerar cu eliberare de chitanță. Pentru restul membrilor de partid cuantumul cotizației va fi stabilit de către Biroul Executiv Județean sau al Mun. București. Cotizația de membru al PV nu poate fi mai mică de 10 lei/lună pentru membri simpli și 2 lei/lună pentru pensionari și studenți.

Membrii aleşi în diferite funcţii alese prin votul cetăţenilor şi retribuite (parlamentari, primari, consilieri etc.) vor plăti 10% din suma netă a indemnizaţiei (salariului).

Organizațiile județene (Birourile Executive Județene) vor depune o cota de 20% în contul central al partidului, 30% merg catre Organizatiile Judetene iar 50% raman in contul Organizatiilor Locale.

Președinții organizațiilor județene sunt responsabili de colectarea cotizațiilor membrilor si evidenta acestora in cadrul organizației pe care o conduce.

Operaţiunile de încasări şi plăţi se efectuează prin conturi în lei şi valută deschise la bănci din România. Donaţiile primite de la persoane fizice şi juridice nu vor depăşi plafoanele prevăzute de lege iar la primirea donaţiilor se va verifica şi înregistra identitatea donatorului.

Fiecare organizație județeană este împuternicită sa exercite toate drepturile si sa efectueze toate activitățile permise de lege în unitatea administrativa teritoriala în care este constituita.

Art. 37 – Partidul Verde, născut din idealuri, urmează să-şi finanţeze în covârşitoare majoritate fiecare proiect şi fiecare acţiune prin intermediul celor care le preconizează şi le pun în aplicare şi prin solidaritatea oamenilor care militează pentru protecţia mediului şi pentru administrarea ecologică a societăţii.

Art. 38 – Partidul poate deţine bunuri mobile şi imobile necesare realizării activităţii sale specifice.

Art. 39 – Veniturile sale pot fi cheltuite pentru următoarele destinaţii:

Întreţinerea şi dotarea sediilor, plata personalului (inclusiv secretariat în judeţe), deplasări în scopuri organizatorice, promovare inclusiv pe internet, deplasări internaţionale în interes politic; realizarea evenimentelor partidului, a conferinţelor de presă sau pentru promovare prin reclamă în media; investiţii în bunuri mobile şi imobile; constituirea de depozite bancare în vederea alegerilor, sub supravegherea Comisiilor de Cenzori alese de structurile decizionale cu atribuţii în acest sens.

Activitatea financiara a partidului este reglementată conform Legii 334/2006 revizuită.

CAPITOLUL VII

PATRIMONIUL PARTIDULUI

Art. 40 Patrimoniu si venituri

(1) Patrimoniul Partidului Verde este format din bunurile mobile și imobile deținute în proprietate sau obținute în condițiile legii.

(2) Activitatea financiar-contabila a Partidului Verde este supusa controlului comisiilor de cenzori.

(3) Veniturile partidului provin din : cotizații, donații, subvenții de la bugetul de stat.

CAPITOLUL VIII

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art. 41 Încetarea activității partidului

Partidul Verde își încetează activitatea în condițiile și cu respectarea prevederilor legii partidelor politice.

Art. 42 Dispoziții finale

(2) Prezentul Statut este valabil din momentul adoptării și va putea fi modificat în condițiile prezentului Statut și cu respectarea dispozițiilor legii partidelor politice.

(3) Statutul poate fi completat cu un Regulament de funcționare si aplicare, aprobat de Biroul Permanent.

Activitatea în cadrul Partidului Verde se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii partidelor politice și a Legii privind finanțarea partidelor politice.

Faptele juridice întreprinse de către membrii de partid în realizarea activităților pentru/sau în legătura cu această calitate, răspund direct exclusiv și personal din punct de vedere juridic, fără însă a putea atrage răspunderea juridică la nivelul altor eșaloane superioare ale partidului, în cazurile în care legislația specifică nu dispune altfel.

Organele executive ale partidului la nivel central sau local pot constitui asociaţii sau fundaţii pentru realizarea obiectivelor partidului, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Partidul Verde sprijină activitatea asociaţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale în demersurile acestora de susţinere a intereselor majore ale categoriilor de cetăţeni pe care le reprezintă.

Partidul Verde iniţiază periodic consultări cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale în probleme specifice.

Modificările și completările prezentului Statut se aplică de la data admiterii lor de către Tribunalul Bucureşti.

Prezentul Statut, modificat și completat, a fost adoptat de Congresul Partidului Verde din 17 februarie 2019

CLICK AICI PENTRU A DESCARCE ADEZIUNEA! DE AICI